Wedstrijdvoorwaarden


Algemene wedstrijdvoorwaarden
Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

Deelname
Deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedereen.
De looptijd van de wedstrijd is enkel geldig gedurende het opendeurweekend op 31 maar en 1 en 2 april 2018. De winnaar is degene die het juiste antwoord geeft op vraag 1 en het juiste antwoord of het dichts bij benadering bij vraag 2.
Deelname is uitgesloten voor eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zijn betrokken is bij deze wedstrijd. 
Een deelnemer aan de wedstrijd is eenieder die voldoet aan de wedstrijdvraag én aan de wedstrijdvoorwaarden van de betrokken wedstrijd.
Per geldig e-mailadres kan je slechts 1 prijs winnen.
We behouden ons het recht deelnemers te schrappen wanneer er vermoeden is van misbruik.

Uitsluiting
De organisator is ten allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.
De organisator behoudt zich het recht de deelname aan de wedstrijd te beëindigen indien op enige wijze in strijd gehandeld wordt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat hij hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

Prijs en uitkering prijs
Prijzen zijn niet uitbetaalbaar in contanten.
De prijswinnaar wordt via e-mail op de hoogte gebracht. De winnaar zal uitgenodigd worden om de prijs zelf te komen ophalen. Indien men, 15 dagen na uitzending met kennisgeving dat men gewonnen heeft, niet reageert, dan wordt er verondersteld dat de winnaar niet bereikbaar is en zal de prijs opschuiven naar de eerstvolgende winnaar die wij kunnen bereiken via email.

Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring
Contactgegevens worden niet verkocht of doorgegeven. 
Emailadressen zullen enkel intern gebruikt worden voor verzending van onze nieuwsbrief.

Slotbepalingen
De uitslag van de wedstrijd kan worden gecorrespondeerd op vraag.
Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door de organisator aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
Op deze wedstrijd is het Belgische recht van toepassing.